checklista-vid-dodsfall

Checklista vid dödsfall

Här följer en utförlig checklista på saker som kan vara bra att ta tag i vid någons bortgång. Det kan vara svårt att hålla reda på allt, speciellt i en svår tid. En del punkter kan kännas som självklara men det är viktigt att inte glömma något. Det kan både spara onödiga kostnader och besvär om listan följs.

I anslutning till dödsfallet

Konstatera dödsfallet

Om dödsfallet sker på ett boende, eller om det var väntat och skedde i hemmet, ska en läkare tillkallas för att konstatera dödsfallet och utfärda dödsbevis. Dödsbeviset skickar läkaren till Skatteverket, och polisen om skäl för polisanmälan föreligger.

Vid oväntat och plötsligt dödsfall ska ambulans tillkallas via telefonnummer 112. 

Beställ bårtransport

Efter att läkare utfärdat dödsbevis kan bårtransport beställas. Om den avlidne bodde på ett boende kan detta ha ett avtal med en transportör, hör därför först med personalen. Om inget avtal finns beställs transport antingen genom att läkaren kontaktar aktuellt landstings avtalspartner, eller att anhöriga kontaktar en begravningsbyrå. Förfarandet kring detta skiljer sig mellan kommuner, läkaren eller personal på boendet kan informera om tillvägagångssättet. Den begravningsbyrå man anlitar för transport behöver inte vara den man anlitar för begravningen.

Informera om dödsfallet

Myndigheter inom stat, kommun och landsting informeras automatiskt av Skatteverket som får dödsbeviset från ansvarig läkare. Även många privata företag, försäkringsbolag och banker får information om dödsfallet från Skatteverket. Men det kan vara en god idé att lite längre fram kontakta aktuella företag för att försäkra sig om att de mottagit dödsbeskedet.

De som tidigt behöver informeras om dödsfallet är:

 • Anhöriga
 • Dödsbodelägare
 • Nära vänner
 • Arbetsgivare och kollegor
 • Hemtjänst, städbolag
 • Eventuellt grannar eller andra som tidigt behöver veta

Ta hand om eventuella husdjur

Om den avlidne hade husdjur som inte kan vara kvar i bostaden behöver dessa omplaceras, kanske till anhöriga, vänner eller ett djurhem.

Första månaden efter dödsfallet

Beställ dödsfallsintyg med släktutredning

Ett dödsfallsintyg med släktutredning är ett dokument som visar när personen avled och vilka efterlevande personen har. Intyget fungerar som en fullmakt vilken bland annat behövs för att säga upp avtal, betala räkningar och ansöka om efterlevandepension. Vissa försäkringsbolag kan också vilja se intyget. Dödsfallsintyg beställs hos Skatteverket, eller via begravningsbyrå.

Dödsbodelägarna kommer överens om vilka som får gå in i den avlidnes bostad

Det är viktigt att alla dödsbodelägare är överens och känner sig trygga med vilka som får gå in i den avlidnes bostad. Detta för att undvika senare anklagelser om oegentligheter kring bouppteckning och arvskifte.

Undersök om det finns något testamente i den avlidnes bostad

I eventuellt testamente kan den avlidne önskat att en särskild person ska vara testamentsexekutor. Denne har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet, även om personen inte är en dödsbodelägare. Om den avlidne inte utsett en testamentsexekutor har dödsbodelägarna gemensamt ansvar att sköta dödsboet, eller utse en person att göra det.

Beställ vårdnadsintyg för dödsboet

Vårdnadsintyg utfärdas av en begravningsbyrå och anger vem som har rätt att utföra det praktiska med dödsboet. Vårdnadsintyg behövs om personen som ska sköta dödsboet är någon annan än den avlidnes maka/make eller barn – dessa behöver endast dödsfallsintyg med släktutredning och legitimation.

Fullmakt att sköta dödsboet

Om en person ska sköta dödsboet behöver alla de övriga dödsbodelägarna skriva på en fullmakt om detta. Personen som ska sköta dödsboet kan vara en anhörig eller en utomstående representant.

Att göra i den avlidnes bostad

 • Hämta post
 • Vattna blommor
 • Kasta sopor
 • Töm kyl och frys
 • Sänk värmen

Säg upp eller överlåt avtal

 • Elavtal
 • Gasavtal
 • Vatten och avlopp
 • Sophämtning
 • Garageplats, parkeringsplats
 • Förråd
 • Övriga avtal

Säg upp eller överlåt abonnemang

 • TV-abonnemang
 • Telefonabonnemang, fast och mobil
 • Bredband
 • Tidningar och magasin
 • Streamingtjänster
 • Övriga abonnemang

Avsluta medlemskap

Avsluta medlemskap och kontrollera om det finns någon insats eller pengar på medlemskonto som ska betalas tillbaka till dödsboet.

 • Friluftsförening
 • Idrottsförening
 • Fackförening
 • Pensionärsförening
 • Andra föreningar

Planera begravning

Bestäm om en begravningsbyrå ska anlitas eller inte. Enligt svensk lag ska den avlidne jordbegravas eller kremeras inom 30 dagar från dödsfallet. Om det saknas medel i dödsboet för att betala för en värdig begravning gör man en dödsboanmälan till socialkontoret i den kommun där den avlidne är folkbokförd. Kommunen kan då ge begravningshjälp, vilket bekostar en enkel men värdig begravning. Spara alla kvitton i samband med begravningen till bouppteckningen. Att planera en begravning kan innebära mycket arbete och det är mycket att ta ställning till. Några av de viktigaste punkterna är:

 • Undersök om den avlidne gjort sin sista vilja känd – den avlidnes önskemål om begravningens utformning ska i största möjliga mån följas.
 • Ska den avlidne jordbegravas eller kremeras?
 • Välj ut en kista eller urna
 • Bestäm om och i så fall vilken typ av ceremoni som ska äga rum – ska den följa en religiös ordning eller vara borgerlig?
 • Bestäm plats och tid för begravningen
 • Bestäm om det ska vara en minnesstund i samband med begravningen och i så fall var
 • Formulera och skicka in dödsannons till tidning
 • Bjud in till begravningen via till exempel dödsannons, inbjudningskort och sociala medier
 • Beställ eller skapa programblad
 • Ordna gravsten eller annan gravanordning
Läs mer om att planera en begravning

Kontakta banken

Banken får via offentliga register reda på om en kund har avlidit. Men det går även bra att som anhörig meddela banken. Banken kommer däremot inte att ta kontakt med dödsbodelägarna. Många tjänster avslutas automatiskt av banken när de blir notifierade om ett dödsfall – internetbank, e-legitimation, kort, telefonbank, kontokrediter och betalservicetjänster är några exempel. Men det är olika från bank till bank vilka tjänster som avslutas, kontakta därför berörd bank. Om man vet eller tror att den avlidne hade konton i flera banker bör man vända sig till samtliga banker med en engagemangsförfrågan.

Skaffa uppgifter om dödsboets tillgångar och skulder till bouppteckningen

På grund av banksekretess lämnar banken endast ut information om saldon på den avlidnes konton. Om man behöver annan information, om till exempel tidigare transaktioner, måste man lämna in en skriftlig förfrågan om detta som banken sedan måste godkänna. Finns det ett behov av sådan information är det enklast att kontakta banken för att få hjälp med tillvägagångssättet.

Säg upp autogiron och stående överföringar

Det kan vara lätt att glömma bort att säga upp autogiron och stående överföringar.

Inventera och säg upp bankfack

Tillsammans med någon från banken kan dödsbodelägare inventera vad som finns i eventuella bankfack. Innehållet protokollförs av banken men innehållet förblir i bankfacket till dess att bouppteckningen är registrerad – efter det kan bankfacket tömmas.

Kontrollera borgensåtaganden och reverser

Om den avlidna hade borgensförbindelser eller lån övertas ansvaret för dessa av dödsboet. Räntor och lån ska betalas av dödsboet så länge det existerar. 

Spärra bank och kreditkort

Var på den säkra sidan och spärra bank och kreditkort.

Andra bankärenden som måste hanteras

Undersök med berörd bank om det finns andra ärenden som måste hanteras.

Betala räkningar

Innan bouppteckningen är klar ska som regel inga konton eller andra tillgångar röras. Men undantag finns ofta för att betala löpande kostnader som står på den avlidne/dödsboet, så som hyra, bostadsrättsavgift och el. Även begravningskostnader tas från dödsboet. Ta hjälp av banken med hur detta går till och vilka rutiner aktuell bank har.

Övriga räkningar ska inte betalas förrän det är säkerställt att det finns tillräckliga medel i dödsboet till att betala begravningskostnaderna. Meddela fordringsägare om att bouppdelning pågår och be om uppskov på fordringarna tills vidare.

Se över försäkringsinnehav

Undersök vilka försäkringar den avlidne hade, säg upp dessa och se till att eventuella premieåterbetalningar går in i dödsboet.

 • Hemförsäkring (om inte bostaden ska behållas tills vidare)
 • Bilförsäkring
 • Båtförsäkring
 • Sakförsäkring, till exempel mobiltelefon och dator

Undersök även om det finns försäkringar som utfaller i och med dödsfallet, till exempel:

 • Livförsäkring
 • Begravningsförsäkring
 • Omställningspension

Det kan vara lite krångligt att hitta alla försäkringar. Är man osäker bör man kontakta och fråga eventuella försäkringsbolag, arbetsgivare och förbund. Begravningsbyråer kan ofta hjälp till med en försäkringsinventering.

Posthantering

Skatteverket skickar ut en förfrågan till dödsboet om att anmäla ny adress ungefär en vecka efter dödsboet. Men detta gäller endast post från Skatteverket. Var den avlidne folkbokförd på ett äldreboende skickas ingen förfrågan ut och dödsboet måste kontakta Skatteverket och anmäla ny adress. 

Om man inte vill åka till den avlidnes hem och hämta all annan post kan man beställa eftersändning eller adressändring av den avlidnes post via Svensk Adressändring. Lämpligt är att posten går till den som har hand om dödsboet.

Ta hand om fordon

Om den avlidne hade fordon av något slag, till exempel bil eller båt, bör dessa tömmas på värdesaker och låsas in eller parkeras på lämpligt ställe för att undvika parkeringsböter. Meddela också Transportstyrelsen och försäkringsbolag om fordon ska ställas av. Inga fordon får säljas innan bouppteckningen är klar och de bör därför heller ej användas.

Att göra månaderna efter dödsfallet:

Bouppteckning

Tidigast tre veckor efter dödsfallet skickar Skatteverket ut ett informationsbrev om bouppteckning till dödsboet. En bouppteckning är en förteckning över de tillgångar och skulder som fanns i dödsboet på dödsdagen. Om det finns en efterlevande make/maka sker förteckningen över de gemensamma tillgångarna och skulderna. Det är dödsbodelägarnas ansvar att en bouppteckning upprättas och skickas till Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet. Man kan anlita en jurist för att upprätta en bouppteckning, ofta via en begravningsbyrå, men dödsbodelägarna kan själva upprätta en bouppteckning eller låta någon annan göra det.

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket fungerar den som dödsboets legitimationshandling och visar vem som får företräda dödsboet. (Den ersätter då vårdnadsintyg och dödsbevis med släktutredning.)

Att som privatperson upprätta en bouppteckning är oftast inga större problem. Det finns mallar för vad som ska ingå, förklaringar kring tillvägagångssättet och blanketter på Skatteverkets hemsida. Om det är ett komplicerat dödsbo med många olika former av tillgångar och skulder, kan det vara lämpligt att anlita en professionell bouppgivare.

I de fall när dödsboet saknar medel som täcker begravningskostnader och liknande kan dödsbodelägarna vända sig till kommunens socialkontor som då prövar om det går att göra en dödsboanmälan. En dödsboanmälan ersätter i så fall bouppteckningen.

Om dödsboet av någon anledning inte kan upprätta en bouppteckning inom tidsramen ska man inom tre månader efter dödsfallet ansöka om anstånd hos Skatteverket.

Arvskifte

När bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket kan arvskifte ske.

Arvskifteshandling

Om det är flera som ska ärva upprättas en arvskifteshandling som anger vem som ska ärva vad. Alla som ärver dödsboet måste skriva under arvskifteshandlingen.

Kontakta banken om överföring av pengar

När banken får tillgång till bouppteckning, arvskifteshandling, eventuellt testamente och aktuella fullmakter kan pengar föras över från dödsboet till den/de som ska ärva. När dödsboets konton är tömda kan de sedan avslutas.

Lös ut eller för över bolån

Bolån som finns i dödsboet ska lösas ut eller överföras till annan person, de avskrivs inte i och med dödsfallet. Kontakta banken för att undersöka vilka möjligheter som finns.

Byta ägare på fastigheter och egendomar

Om man ärver fastigheter eller egendomar ska detta anmälas. Som ny ägare behöver man ansöka om ny lagfart hos Lantmäteriet. Kontakta mäklare om fastigheter eller egendomar ska säljas.

Övertagande av hyresrätt

Om den avlidne hade gemensam hyresrätt med en efterlevande ska hyreskontraktet skrivas om i rätt namn.

 Övertagande av fordon

Om man ärver ett fordon eller om dödsboet säljer ett fordon ska ägarbyte anmälas till Transportstyrelsen.

Makulera alla kort och id-handlingar

 • Körkort
 • Pass
 • ID-kort
 • Bensinkort
 • Medlemskort

Förebygg inbrott i den avlidens bostad

Förse belysning med timer. Töm brevlådan om ingen eftersändning/adressändring är anmäld. Underrätta grannar om vad som hänt.

Säg upp hyresrätt

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad istället för tre månader.

Töm och städa bostaden

Om den avlidne bodde på hem ska personliga tillhörigheter hämtas. Hyresrätter som inte ska behållas av efterlevande töms och städas. Om den avlidne ägde en bostad avgör vad som kommer hända med bostaden efter bouppteckningen vad som behöver göras med den. 

Återlämna eventuella handikapphjälpmedel

Finns det hjälpmedel som lånats av sjukhus eller liknande så glöm inte att lämna tillbaka dessa.

Samla in reservnycklar

Det kan vara svårt att hålla kolla på reservnycklar och om ni är osäkra så kan det vara enklare att byta lås.

Lämna in vapen till polisen

Om den avlidne ägde vapen kommer polisen skicka ut information till dödsboet om vad man ska göra med dem.

Lämna in medicin till apotek

Bra om ni lämnar in medicin som inte förbrukats så att medicinen kan återanvändas alternativt kasseras.

Avsluta konton på internet och sociala medier

Tillvägagångssättet för hur man avslutar ett konto ser olika ut beroende på företag. De kräver dock någon form av bevis på vem du är och bevis på dödsfallet, ofta en kopia av dödsbeviset eller dödsannons. Vissa plattformar har som policy att helt ta bort kontot, medan andra kan ombildas till minnessidor där anhöriga och vänner fortfarande kan gå in och minnas den avlidne. Den som anmäler dödsfallet blir då administratör för minnessidan.

[print-me target=”.entry-content”] Skriv ut sidan så att ni lätt kan stryka över det som gjorts.

Läs mer om

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.