ga-ur-svenska-kyrkan

Gå ur svenska kyrkan

Sen 1996 blir man medlem i Svenska kyrkan genom dopet. Dopet kan ske både som barn eller vuxen. Från det att barnet är 12 år krävs också att barnet själv ger samtycke till dopet. Det spelar ingen roll om en eller bägge vårdnadshavare är medlemmar i Svenska kyrkan eller om de tillhör ett annat trossamfund. Om det finns två vårdnadshavare krävs dock att bägge godkänner dopet.

Innan 1996 blev alla som föddes i Sverige, och vars föräldrar var medlemmar, automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan. Barn som är födda efter 1996 blir inte längre automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan, oavsett om en eller båda föräldrarna är medlemmar. Istället blir man antecknad i kyrkans register i väntan på dop.

Oavsett hur man blev medlem i Svenska kyrkan kan man ansöka om utträde enligt följande sätt:

 • På Svenska Kyrkans hemsida kan man ladda ner en blankett som man
  fyller i och skickar till sin församling.

 • Besöka, ringa eller skicka ett brev till sin församling så
  skickar de hem en blankett om utträde.

 • Skriva ett vanligt brev där man meddelar att
  man önskar utträde ur Svenska kyrkan. Brevet ska då innehålla
  för- och efternamn, personnummer, adress, datum samt underskrift.
  Brevet skickas till den församling man tillhör.
  För barn under 18 år ska en speciell blankett om utträde fyllas i.

 • Barn som fyllt 12 år ska även ge sitt samtycke till ansökan om
  utträde och måste därför skriva under ansökan. Om man vill
  skriva ett eget brev ska det innehålla barnets för- och efternamn,
  personnummer, adress, ort och datum, samt vårdnadshavarnas
  namnteckningar och telefonnummer. Om det finns två
  vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan.

 • Prata med kyrkoherden i församlingen om utträde.

Att avsluta sitt medlemskap i Svenska kyrkan kostar ingenting oavsett hur man går till väga.

Utträdet gäller från och med det datum som blanketten eller brevet mottagits av församlingens kyrkoherde. Om utträde begärs senast den 1 november betalar vederbörande ingen kyrkoavgift kommande år. Om begäran om utträde inkommit efter den 1 november betalar man kyrkoavgift även det efterföljande året. I deklarationen baseras alltså uppgift om kyrkoavgift på huruvida man var medlem i Svenska kyrkan den 1 november två år tidigare. Ett bevis på att utträde skett skickas hem till den som begärt utträde när ärendet är hanterat.

Lämna Svenska kyrkan via mail eller online

Att ansöka om utträde digitalt är än så länge inte möjligt. Detta eftersom ansökan om utträde ur Svenska kyrkan måste skrivas under personligen. I kyrkoordningen, som är Svenska kyrkans regelverk, står i 29 kap. 5 §:

Den som tillhör Svenska kyrkan får träda ut ur kyrkan genom en anmälan. Anmälan ska göras antingen personligen hos kyrkoherden eller genom att man lämnar en egenhändigt undertecknad handling.

Detta tolkas i dagsläget som att en personlig underskrift sker med penna på papper, och att pappret lämnas in i original. Att det är så stramt tolkat beror på att ingen ska kunna avsluta någon annans medlemskap då det kan få stora konsekvenser, vid till exempel en begravning.

Svenska kyrkan kan än så länge inte erbjuda signering via BankID, e-legitimation eller liknande. Att maila om utträde räcker därför inte. Men om man ändå mailar och får sin mailade ansökan om utträde godkänd så gäller den.

Det finns ett antal hemsidor där man digitalt kan fylla i sin önskan om utträde. Dessa arbetar på lite olika sätt. Vissa skickar hem en förifylld blankett som vederbörande undertecknar och skickar till sin församling. Alltså samma tjänst som Svenska kyrkan tillhandahåller. Vissa skickar en digital ansökan om utträde i ditt namn till din församling. Vissa skickar ett vanligt mail med dina uppgifter till aktuell församling. Dessa förfarande är dock inte godkända enligt Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen, eftersom personlig underskrift krävs vid utträde. Tänk på att det är kostnadsfritt att lämna Svenska kyrkan och om någon annan part tar betalt för att hjälpa dig med utträdet är det för deras tjänst de tar betalt, det är inte Svenska kyrkan som gör det och inga pengar tillfaller dem. Om du inte gillar att spendera pengar på onödiga tjänster finns det ingen anledning att använda sig av dessa sidor.

Om en sådan digital tjänst ändå används, eller om du själv skickar ett mail, kommer församlingen att skriva ut mailet och skicka det till dig för underskrift. Det utskrivna mailet, med underskrift, skickar du sedan tillbaka till församlingen eller lämnar in på plats. Oftast är det så att om du skriver under och skickar tillbaka mailet inom tre veckor gäller datumet i mailet som datum för utträdet. Om brevet skickas tillbaka efter det gäller det datum då församlingen mottar brevet som utträdesdatum.

Om utträde via mail godkänts utan din underskrift och du anser beslutet vara felaktigt kan du överklaga kyrkoherdens beslut till domkapitlet. Detta kan bli aktuellt om någon annan anmält ditt utträde utan ditt godkännande.

Varför lämna Svenska kyrkan?

Skälet till varför man vill lämna Svenska kyrkan är personligt och det finns många olika anledningar. Enligt Svenska kyrkans egen statistik är den vanligaste anledningen till utträde att man inte tror på Gud. Därefter är vanligaste anledningarna att man inte tycker att medlemskapet känns meningsfullt eller så är utträdet ekonomiskt motiverat. Andra skäl kan till exempel vara att man inte känner förtroende för kyrkans arbete.

Kyrkoavgift

Kyrkoavgiften betalas av de som är medlemmar i Svenska kyrkan. Hur mycket man betalar beror på vilken församling man tillhör och hur mycket man tjänar. 2019 är riksgenomsnittet 1,03 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Det kan dock skilja mycket beroende på vilken församling man tillhör. Överlag gäller att församlingar på landsbygden har högre avgift eftersom skatteunderlaget är lägre än i städerna. De som betalar högst kyrkoavgift 2019 är församlingsmedlemmar i Romaklosters pastorat i Visby stift, de betalar 1,85 procent. De som betalar minst är medlemmarna i Bromma församling i Stockholms stift som betalar 0,655 procent. Om du vill veta hur mycket du, eller andra i din församling, betalar i kyrkoavgift kan du gå in på Skatteverkets eller Svenska kyrkans respektive hemsidor.

Om man begär utträde ur Svenska kyrkan senast den 1 november betalar man ingen kyrkoavgift det kommande året. Om utträdet registreras efter den 1 november betalar man kyrkoavgift ytterligare ett år. I deklarationen baseras alltså uppgift om kyrkoavgift på huruvida man var medlem i Svenska kyrkan den 1 november två år tidigare.

Kyrkoavgiften täcker vid begravningen kostnaderna för en präst från Svenska kyrkan som förrättar begravningsceremonin, en församlingskyrka att hålla begravningen i, kyrkomusiker för musik i kyrka/kapell och på kyrkogården, samt processionsbärning av kistan.

Kyrkoavgiften står för ungefär 60 procent av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter. Under 2019 motsvarar det cirka 14,9 miljarder kronor. Merparten av kyrkoavgiften går till den lokala församlingens verksamheter. En liten del går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan. Kyrkoavgiften hjälper bland annat till att finansiera kyrkans öppna förskola, ungdomsverksamhet, gemenskapsträffar för äldre, körer och musiker, arbete med hemlösa och för människor i utsatta situationer, samt underhåll av kyrkobyggnader.

Det finns i även andra trossamfund i Sverige som tar in medlemsavgift via skattsedeln. Avgiften varierar men 1 procent av inkomsten är vanligt. Dessa trossamfund är Svenska Missionskyrkan, Romersk-katolska kyrkan, Svenska Allians-missionen, Svenska Baptist-samfundet, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Metodistkyrkan i Sverige, Pingst – fria församlingar i samverkan, Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige, Bosniakiska Islamiska Samfundet – BIS, Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien, Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige, Equmeniakyrkan, Islamiska kulturcenterunionen i Sverige, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, Sveriges Muslimska Förbund samt Islamiska Shia Samfunden i Sverige. Om man vill veta hur mycket medlemsavgiften är kan man besöka Skatteverkets hemsida. Om man vill veta hur man lämnar respektive trossamfund kontaktar man respektive kansli eller hemsida.

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige och har någon form av kommunalt beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgift. Detta gäller oavsett religion eller kyrkotillhörighet. Även om man begär utträde ur Svenska kyrkan kommer man således att betala begravningsavgift. För 2019 är begravningsavgiften 25,3 öre per hundralapp och enhetlig i hela landet. Svenska kyrkans församlingar eller pastorat är huvudmän för begravningsverksamheten på uppdrag av staten. I Stockholms och Tranås kommuner är dock begravningsverksamheten kommunal sedan 1800-talet och begravningsavgiften skiljer sig därför från resten av landet. I Stockholms kommun är den 6,5 öre per hundralapp för 2019, och i Tranå kommun 24 öre per hundralapp.

Begravningsavgiften finansierar anläggning och skötsel av kostnadsfria begravningsplatser till alla som är folkbokförda i Sverige. Även krematorier, kapell och lön till personal inom kyrkogårdsförvaltningen finansieras av avgiften. Detta säkerställer att alla får en värdig behandling efter att de avlidit, oavsett tro eller samfundstillhörighet. Genom avgiften får alla tillgång till gravplats i 25 år, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Även bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen) och transport från det att begravningshuvudmannen övertagit ansvaret för stoftet fram till gravsättning.

Vad innebär utträde ur Svenska kyrkan?

Den som lämnar Svenska kyrkan betalar ingen kyrkoavgift från och med nästkommande år förutsatt att utträdet skedde senast den 1 november. Om utträdet registrerades efter den 1 november betalar man kyrkoavgiften ytterligare ett år men inte mer efter det. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Den som inte är medlem i Svenska kyrkan har inte rätt till kyrkans tjänster, som konfirmation, vigsel eller begravningsgudstjänst. Man är dock fortfarande välkommen till kyrkans gudstjänster, konserter, öppna förskola och liknande verksamhet. Är man inte medlem har man heller inte rösträtt vid kyrkliga val och man är heller inte valbar i sådana val. För att få rösträtt i kyrkliga val krävs att man är döpt och medlem i Svenska kyrkan. Man får i så fall rösta från 16 årsålder. Samma krav gäller för att vara valbar i kyrkliga val vilket man då är från 18 års ålder.

För att bli konfirmerad måste man vara döpt och därmed medlem i Svenska kyrkan. Men man kan påbörja konfirmationsundervisningen även om man inte är döpt. I sådana fall döps man innan, och ofta i anslutning, till konfirmationen. Precis som med dop kan man konfirmera sig när som helst och åldern spelar ingen roll.

Om man vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av de två som ska gifta sig vara medlem i Svenska kyrkan. Men det finns undantag till denna regel. I många församlingar kan även par där ingen är medlem få en kyrklig vigsel, då mot en avgift och ofta efter ett samtal med kyrkoherden. I slutändan är det kyrkoherden som bestämmer om icke-medlemmar får vigas i kyrkan.

Om man inte är medlem i Svenska kyrkan har man inte automatiskt rätt till en begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad. Därför är det bra om anhöriga får veta att du lämnat Svenska kyrkan, speciellt med tanke på framtida begravning. Alla som betalar begravningsavgift har dock rätt till en begravning. Man kan då ha en borgerlig begravning med eller utan begravningsförrättare. I begravningsavgiften ingår även rätten att hålla begravningen i en lokal, ofta ett kapell, utan religiösa inslag.

Läs mer om

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.